یا مقلب …

یا مقلب ، قلب من در دست توست یا محول ، حال من سرمست توست کن تدبیری که در لیل و نهار حال قلب من شود همچون بهار سال نو مبارک …